Foma Centralenheter HG1730

Foma Centralenheter HG1730

  • 7 000 kr


FO­MAs HG-​se­rie är en ge­ne­ra­tion tys­ta och högef­fek­ti­va central­damm­su­ga­re.
Med ”Si­lent Mas­ter” tek­no­lo­gi, en spe­ci­ellt ut­veck­lad ljud­dämp­ning av mo­torns di­rekt­kyl­da ut­blås­luft, blir ma­ski­nen myc­ket tyst­gå­en­de och läm­par sig där­för till pla­ce­ring i en gar­de­rob, kläd­kam­ma­re el­ler i nå­gon an­nan del av hu­set.

Fak­ta

Sugef­fekt 548 air­watt
De­ci­bel 63 dB
Luft­flö­de 216 m3 / t
Un­der­tryck 27,3 kPa
Säk­ring 10 A
Motor Ef­fekt 1700W / 1500 W
Fil­tre­ring På­se
Dammka­pa­ci­tet 15 l
Höjd 91 cm
Di­a­me­ter 29 cm
Vikt 7,1 kg