Köpvillkor

Leverans och betalning

Vi le­ve­re­rar nor­malt med DHL el­ler Pos­ten, du kan ock­så väl­ja att häm­ta di­na be­ställ­da va­ror på vårt la­ger i Gö­te­borg, ring 031-​​​​​582020 och bo­ka tid. 

Frakt­kost­nad
Vi le­ve­re­rar frakt­fritt vid or­der på min. 2000 Kr. I öv­ri­ga fall är frakt­kost­na­den 100 kr. Ange ett mo­bil­num­mer i or­dern ef­tersom DHL och Pos­ten nor­malt med­de­lar kun­den via SMS när god­set finns att häm­ta på ut­läm­nings­stäl­let. Nor­malt le­ve­re­rar vi från Gö­te­borg in­om 1-3 ar­bets­da­gar. Om pro­duk­ten är slut i vårt la­ger med­de­lar vi ak­tu­ell le­ve­rans­tid via mail el­ler te­le­fon.

Be­tal­ning
Fak­tu­ra, bi­pac­kas di­na va­ror och skall be­ta­las in­om 10 da­gar, inga and­ra av­gif­ter till­kom­mer. Dröjsmåls­rän­tan är 3%/mån dock lägst 150kr. Va­ror­na för­blir vår egen­dom in­till dess full be­tal­ning er­lagts.

Ång­er­rätt och di­stans­av­talsla­gen
Som kund har Du all­tid ång­er­rätt en­ligt di­stans­av­talsla­gen. Det in­ne­bär att om Du kö­per en va­ra på postor­der el­ler via te­le­fon, TV-​shop el­ler In­ter­net, har du en­ligt di­stans­av­talsla­gen en ång­er­rätt som ger dig möj­lig­het att ång­ra kö­pet in­om 14 da­gar. Ång­er­fris­ten bör­jar lö­pa den dag du ta­git emot va­ran. Ef­ter det att Du har skic­kat till­ba­ka va­ran oan­vänd i or­gi­na­lem­bal­lage be­ta­lar vi se­nast in­om 30 da­gar till­ba­ka det du har be­ta­lat. Kun­den be­ta­lar kost­na­den för re­tur­frak­ten samt vårt fraktut­lägg. 

Hög kva­li­tet och ser­vice 
För att Du in­te skall få en de­fekt pro­dukt är samt­li­ga funk­tions­tes­ta­de och grans­ka­de av re­spek­ti­ve till­ver­ka­re in­nan de sänds ut till vå­ra kun­der. Skul­le det än­då va­ra nå­got fab­ri­ka­tions­fel el­ler ska­da på en pro­dukt re­tur­ne­rar ni va­ran till oss i or­gi­na­lem­bal­lage för re­pa­ra­tion al­ter­na­tivt ut­byte. Vi be­ta­lar re­tur­frakt för fel som om­fat­tas av ga­ran­ti.
Vid even­tu­el­la trans­portska­dor mås­te det­ta an­mä­las di­rekt till trans­port­fö­re­ta­get. 

Ga­ran­ti­er och re­kla­ma­tio­ner
Vi läm­nar 1 års fa­briks­ga­ran­ti för till­verk­nings­fel på samt­li­ga pro­duk­ter om ing­et an­nat är an­gi­vet un­der re­spek­ti­ve pro­dukt. På någ­ra av vå­ra pro­duk­ter är det läng­re ga­ran­ti­tid. Trans­portska­dor. Syn­li­ga ska­dor på god­set ska an­mä­las till frakt­bo­la­get di­rekt vid mot­ta­gan­det. Dol­da trans­portska­dor an­mäls till trans­por­tö­ren in­om 7 da­gar. Vi tar in­te på oss an­sva­ret för trans­portska­dor ut­an al­la trans­portska­dor re­gle­ras av frak­ta­ren.
  
Ovanstå­en­de gäl­ler vid le­ve­ran­ser in­om Sve­ri­ge, vid ut­ri­kes be­ställ­ning kon­tak­ta oss.

Kon­tak­ta gär­na oss för mer in­for­ma­tion: 031-​​​​​582020 in­fo@​slint.​se