Motor Puzer

  • 2 500 kr


Pas­sar al­la Pu­zers vil­la­mo­del­ler
Kom­plett Mo­tor till Pu­zer
Mo­tor-​Mo­torkå­pa-​Pack­ning-​Långa mo­tor­kab­lar
Den­na nya tek­ni­kens "through-​flow" mo­tor er­sät­ter samt­li­ga mo­del­lers mo­to­rer. Den är myc­ket tyst­gå­en­de och på he­la 1760 W max­ef­fekt. Det med­föl­jer en bild­se­rie hur by­tet går till man kan ock­så se den här
www.slint.se/byte_­mo­tor_­pu­zer_­svensk.doc
OBS Vik­tigt! Byt sam­ti­digt pap­pers­fil­ter för att för­bätt­ra kyl­ning­en av mo­torn.