Städslang Fjärr

  • 1 500 kr


8-​9-10-​12m Start­knapp på hand­tag,
Välj slang­längd här ovan
Beräkna längd ef­ter längs­ta sug­sträc­ka. Sugef­fek­ten blir bätt­re och städ­ning­en be­kvä­ma­re, ju kor­ta­re slangen är.
Böj­lig och tå­lig slang med den nya ge­ne­ra­tio­nens hand­tag med start och stopp. Fy­ra kon­takt­punk­ter för att slip­pa glapp­kon­takt. 32 mm stan­dard­sy­stem, ring vid and­ra dim
Pas­sar al­la ty­per av central­damm­su­ga­re, ut­om Al­la­way.
Glöm in­te att upp­gra­de­ra ditt sy­stem med;
Te­leskop­rör av alu­mi­ni­um och Golv­mun­styc­ke spe­ci­ellt fram­ta­get för central­damm­su­ga­re.